– Gælder fra d. 13.12.2021

Generelle vilkår for medlemskab hos CryoCare

1. Generelt

Nedenstående vilkår er gældende mellem den person («Medlemmet»), hvis navn er anført i aftalen («Medlemsaftalen»), og CryoCare ApS. Disse vilkår er en integreret del af Medlemsaftalen. Ud over Medlemsaftalen vil Medlemmet også være bundet af særlige vilkår, som til enhver tid måtte gælde for øvrige tjenester og tilbud. Disse vilkår er tilgængelige på vores website.

2. Medlemskab hos CryoCare

2.1 Medlemskab af CryoCare ApS kan tegnes af myndige personer, som:

2.1.1 Generelt har et godt helbred, hvor der ikke efter CryoCare ApS’ vurdering er en åbenlys risiko for personens helbred og/eller risiko for skade ifm CryoCares behandlinger.

2.1.2 Ikke har ubetalt gæld i forbindelse med tidligere medlemskab hos CryoCare ApS.

2.1.3 Ikke tidligere er blevet udelukket fra en eller flere af CryoCare ApS’ klinikker.

2.1.4 Ikke har opført sig kritisabelt i forbindelse med tidligere medlemskab eller besøg hos CryoCare ApS.

2.5. Medlemskabet gælder fra og med den dato medlemskabet oprettes, medmindre andet er aftalt med CryoCare ApS.

2.6. Medlemskabet af CryoCare ApS er et løbende aftaleforhold, der er uafhængigt af bindingsperioden. Medlemskabet fortsætter således efter udløbet af den aftalte bindingsperiode og frem til ophør af medlemskabet i henhold til afsnit 6.

2.7. Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages eller benyttes af andre end Medlemmet.

2.8. Medlemskabet giver Medlemmet ret til at modtage cryoterapi behandlinger i CryoCare ApS’ klinikker. Antallet af behandlinger afhænger af hvilket medlemskab der tegnes. Derudover har Medlemmet ret til at benytte sig af tilgængelige tilbud i henhold til gældende vilkår.

2.9. CryoCare ApS’ til enhver tid gældende medlemskab, koncepter og tillægstjenester med tilhørende beskrivelser og priser fremgår enten af vores website eller ved personlig kontakt til CryoCare ApS i klinikken eller på mail info@nordbeauty.dk.

2.10. Opgradering af medlemskab: Medlemmet kan til enhver tid opgradere sit medlemskab for at få adgang til flere behandlinger, fordele og tillægstjenester i henhold til CryoCare ApS til enhver tid gældende tilbud. Opgraderinger træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

2.11. Nedgradering af medlemskab: Medlemmet kan til enhver tid nedgradere sit medlemskab for at reducere adgangen til behandlinger, fordele og tillægstjenester. Dette kan dog tidligst ske efter eventuel bindingsperiode er udløbet. En nedgradering træder i kraft ved den næste betalingsperiode.

2.12. Medlemmet har ret til at booke ledige tider i hele CryoCare ApS’s åbningstid, uanset medlemsskabstype.

2.14. CryoCare ApS vil så vidt muligt tilpasse tilbud og åbningstider i tilgængelige klinikker til medlemmernes ønsker og adfærd. En klinik vil undertiden kunne blive lukket eller have reducerede åbningstider i forbindelse med for eksempel helligdage, vedligeholdelse og force majeure (som defineret i pkt. 8.1).

2.15. Alle CryoCare ApS medlemskaber har en bindingsperiode på 6 måneder fra første betalingsdag med mindre andet er aftalt skriftligt mellem Medlemmet og CryoCare ApS.

3. Betaling af medlemskabet

3.1. Betaling af medlemskabet sker automatisk hver 30. dag fra den dag det oprettes via Medlemmets personlige betalingskort, medmindre andet er aftalt på skrift mellem CryoCare ApS og Medlemmet. 

3.2. Det månedlige medlemsgebyr forfalder løbende hver 30. dag fra oprettelsen af medlemskabet. Betalingen burde ske automatisk, men Medlemmet er uanset den automatiske betaling selv ansvarlig for at medlemsgebyret betales ved forfald.

3.3. Hvis Medlemmet ikke foretager betaling inden forfald, uafhængigt af betalingsmetode, vil der blive udstedt inkassovarsel med en ny forfaldsdato. Ved forsinket betaling vil CryoCare ApS kunne kræve omkostninger og renter dækket i henhold til inkassoloven, renteloven og anden gældende lovgivning.

3.4. Hvis Medlemmet har misligholdt et betalingskrav og modtager betalingspåmindelse, inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformationen på fakturaen fra den eksterne inkassator, der skal benyttes ved betaling.

3.5. Medlemmet har prisgaranti for sit månedlige medlemsgebyr i bindingsperioden. En eventuel ændring af medlemsgebyret kan først gøres gældende af CryoCare ApS efter udløbet af bindingsperioden, medmindre Medlemmet selv ønsker at foretage ændringer i eksisterende medlemskab (opgradering). En opgradering vil ikke ændre på bindingsperioden.

3.7. Medlemmet skal ikke betale månedligt medlemsgebyr, hvis: 

3.7.1. Et medlemskab kan sættes på pause i en periode på op til 2 måneder uden medlemsbetaling. En sådan midlertidig pause i medlemskabet kan ikke ske med tilbagevirkende kraft. Medlemmet skal henvende til CryoCare ApS for at opnå en sådan pause periode, og der vil blive opkrævet et mindre gebyr for denne service.

3.7.2. CryoCare ApS har opsagt Medlemsaftalen med øjeblikkelig virkning i henhold til punkt 6.7

3.7.3. Den klinik, som Medlemmet normalt bruger, er ikke tilgængeligt mere, og der er ikke efter CryoCare ApS’ vurdering nogen tilgængelig klinik inden for rimelig afstand.

4. Medlemmets ansvar

4.1. Medlemmet forpligter sig til at:

4.1.1. Informere CryoCare ApS ved ændring af kontaktoplysninger/betalingsoplysninger, herunder ændring af navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og anden relevant information. Der skal gives meddelelse uden ugrundet ophold.

5. Personoplysninger, markedsføring og kommunikation

5.1. CryoCare ApS vil til enhver tid behandle Medlemmets personoplysninger i overensstemmelse med vores privatlivserklæring og gældende lovgivning.

5.2. Medlemmet giver samtykke til, at CryoCare ApS og andre virksomheder i samme koncern registrerer, lagrer og bruger oplysninger om Medlemmet (navn, personnummer, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsoplysninger og lignende) og Medlemmets brug af CryoCare ApS’ tjenester for at administrere og varetage medlemskabet, herunder informere om tjenester fra CryoCare ApS.

5.3. Medlemmet har ret til at få indsigt i sin besøgshistorik.

5.5. Oplysninger kan ikke videregives til udenforstående uden skriftligt samtykke fra Medlemmet, medmindre sådan videregivelse er hjemlet ved lov eller led i betalingsopkrævning, forsikringskrav eller regnskabsbehandling.

5.6. Ved indgåelse af Medlemsaftalen indhentes der samtykke fra Medlemmet til, at CryoCare ApS kan benytte enhver kommunikationsform over for Medlemmet, herunder elektronisk kommunikation (e-mail, SMS, MMS m.fl.), til at informere om og/eller markedsføre sine tilbud i henhold til markedføringslovens § 10. Medlemmet kan til enhver tid trække sit samtykke til at modtage markedsføringshenvendelser tilbage ved at kontakte CryoCare ApS. Medlemmet kan ikke modsætte sig henvendelser, der omhandler ændring af Medlemsaftalen, førstegangshenvendelser vedrørende sikkerhed/information eller anden vigtig information vedrørende medlemskabet.

5.7. Samtykket fra Medlemmet angående ovenstående punkter gælder, så længe Medlemsaftalen løber og i en periode på seks (6) måneder efter ophør af denne. Dette er blandt andet for at kunne give Medlemmet de fordele, der følger af at have været medlem af CryoCare ApS.

5.8. Generel information fra CryoCare ApS om medlemskabet vil primært blive sendt til den e-mailadresse, som Medlemmet har anført.

6. Opsigelse, ændring af medlemsaftalen og binding

6.1. Medlemmet har ret til at opsige Medlemsaftalen (fortrydelsesret) ved at give meddelelse til CryoCare ApS inden for to (2) uger efter indgåelse af Medlemsaftalen, jf. forbrugeraftalelovens kapitel 4. Medlemmet kan gøre brug af fortrydelsesretten ved at skrive en mail til info@nordbeauty.dk . Fortrydelsesretten gælder kun, hvis medlemskabet er indgået uden for en CryoCare klinik. Ved benyttelse af fortrydelsesretten tilbagebetales eventuel indbetaling. Medlemmet skal selv kunne dokumentere, at fortrydelsesretten er udøvet i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

6.2. Medlemskabet kan opsiges, når Medlemmet ønsker det, men vil som minimum løbe indtil udløbet af bindingsperioden. Efter udløbet af bindingsperioden bliver medlemskabet til et løbende aftaleforhold i henhold til punkt 2.6. Opsigelsesperioden er én (1) måned, og opsigelsen træder i kraft efter udløbet af efterfølgende måned.

6.3. Ved opsigelse af medlemskab skal der benyttes e-mail info@nordbeauty.dk. Alternativt kan Medlemmet eller værgen møde op personligt i en CryoCare ApS klinik. CryoCare ApS vil inden for to (2) uger efter modtagelse af opsigelsen skriftligt via e-mail bekræfte, at denne er registreret. Medlemmet skal selv kunne dokumentere, at opsigelse har fundet sted.

6.4. Såfremt Medlemmet har valgt medlemskab med binding, kan man i visse situationer ansøge om at afslutte medlemskabet, selvom bindingsperioden ikke er udløbet. Medlemmet skal i disse tilfælde kunne dokumentere, at der foreligger særlige uforudsete omstændigheder uden for Medlemmets kontrol. Derudover skal de anførte omstændigheder være årsag til, at Medlemmet bliver forhindret i at benytte medlemskabet. Anmodning om opsigelse skal være skriftlig og skal sendes til CryoCare ApS uden ugrundet ophold efter, at omstændigheden/omstændighederne indtraf. CryoCare ApS skal behandle anmodningen inden for en rimelig tid og senest inden for tre (3) uger efter modtagelse.

6.5. Hvis CryoCare ApS og Medlemmet sammen skønner, at behandlingen indebærer en betydelig risiko for forværring af Medlemmets helbred, kan Medlemsaftalen bringes til ophør. CryoCare ApS kan forlange en skriftlig udtalelse fra en sundhedsperson for at få bekræftet, at det er forsvarligt at lade Medlemmet gå hos CryoCare ApS. Medlemmet vil ved ophør få tilbagebetalt eventuelt forudbetalt andel af medlemsgebyret.

6.6. CryoCare ApS forbeholder sig ret til en årlig prisjustering af medlemsgebyret for løbende aftaler i henhold til stigning/fald i forbrugerprisindekset og/eller stigende driftsomkostninger. En prisstigning på et medlemskab varsles mindst 1 måned før prisstigningen træder i kraft.

6.7. CryoCare ApS har ret til at spærre medlemskabet i et bestemt periode, eller opsige Medlemsaftalen med øjeblikkelig virkning, hvis Medlemmet væsentligt misligholder Medlemsaftalen. Væsentlig misligholdelse omfatter bl.a. følgende:

6.7.1. Manglende betaling af månedligt medlemsgebyr og andre afgifter på trods af inkassovarsel eller anden for form påmindelse.

6.7.2. Ikke uvæsentlig misligholdelse af Medlemmets forpligtelser i henhold til kapitel 4, herunder at Medlemmet undlader at reagere på en skriftlig eller mundtlig advarsel fra CryoCare ApS.

7. Opbevaring og ansvar for tyveri

7.1. CryoCare ApS er ikke ansvarlig for tyveri eller andet tab af Medlemmets personlige ejendele, som Medlemmet medbringer til en CryoCare ApS klinikkerne. Dette gælder uanset, om ejendelene er låst inde i et almindeligt garderobeskab, værdiskab eller lignende.

8. Ansvarsbegrænsning, lovvalg, tvist og værneting

8.1. CryoCare ApS er ikke ansvarlig for hindringer eller begrænsninger, som reducerer CcryoCare ApS’ adgang for Medlemmet, når forholdet ligger uden for CryoCare ApS’ kontrol, og CryoCare ApS ikke kunne forudse eller overvinde konsekvenserne af forholdet (force majeure).

8.2. Medlemsaftalen er underlagt dansk lov.

8.3. Tvister mellem Medlemmet og CryoCare skal søges løst i mindelighed. Hvis dette ikke lader sig gøre, kan hver af parterne indbringe tvisten for de almindelige domstole.